GDPR

I. Alapvető rendelkezések

1. A személyes adatok kezelője a természetes személyeknek a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos védelméről és az ilyen személyek szabad mozgásáról szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk 7. pontja szerint. adat (a továbbiakban: „ GDPR ”) Vojtěch Konečný ID 06852360, székhelye: Koněšín 140, 675 02 Koněšín (a továbbiakban: „ rendszergazda ”).

2. Az adminisztrátor elérhetőségei:

Cím: Koněšín 140, 675 02 Koněšín

E-mail: info@henrymorgan.cz

Telefon: +420 733 273 268

3. Személyes adat: egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó minden információ; azonosítható természetes személy az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy bizonyos azonosítóra, például névre, azonosító számra, helyadatra, hálózati azonosítóra, vagy egy vagy több speciális fizikai, fiziológiai elemre, e természetes személy genetikai, pszichológiai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitása.

4. Az ügyintéző nem jelölt ki személyes adatvédelmi felelőst. 

II. A kezelt személyes adatok forrásai és kategóriái

1. Az ügyintéző kezeli az Ön által a számára megadott személyes adatokat, vagy azokat a személyes adatokat, amelyeket az ügyintéző az Ön megrendelésének teljesítése alapján szerzett meg.

2. Az ügyintéző az Ön azonosító és elérhetőségi adatait, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat kezeli.

III. A személyes adatok kezelésének jogi oka és célja

1. A személyes adatok kezelésének jogi oka az

 • az Ön és az adatkezelő között a 6. cikk (1) bekezdése szerinti szerződés teljesítése b) GDPR,

 • az adatkezelő jogos érdeke a direkt marketing szolgáltatás nyújtásához (különösen kereskedelmi üzenetek és hírlevelek küldéséhez) a 6. cikk (1) bekezdése szerint f) GDPR,

 • Az Ön hozzájárulása a direkt marketing célú feldolgozáshoz (különösen az üzleti kommunikáció és hírlevelek küldéséhez) a 6. cikk (1) bekezdése értelmében a) GDPR az egyes információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 480/2004. sz. törvény 7. § (2) bekezdésével összefüggésben arra az esetre, ha árut vagy szolgáltatást nem rendeltek meg.

 2. A személyes adatok kezelésének célja:

 • megrendelésének feldolgozása, valamint az Ön és az ügyintéző közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítése; a rendelés leadásakor olyan személyes adatokra van szükség, amelyek a megrendelés sikeres feldolgozásához szükségesek (név és cím, elérhetőség), a személyes adatok megadása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges, személyes adatok megadása nélkül. adatokkal az ügyintéző részéről a szerződés megkötése vagy teljesítése nem lehetséges,

 • üzleti üzenetek küldése és egyéb marketingtevékenységek végzése.

 3. A GDPR 22. cikke értelmében nincs automatikus egyéni döntéshozatal az ügyintéző részéről. 

 

IV. Adatmegőrzési időszak

1. Az adminisztrátor személyes adatokat tárol:

 • az Ön és az ügyintéző közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint e szerződéses jogviszonyokból eredő igények gyakorlásához szükséges időtartamra (a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 15 évig),

 • a személyes adatok marketing célú kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb 10 évig, ha a személyes adatok kezelése hozzájárulás alapján történik.

 2. A személyes adatok megőrzési időszakának lejárta után az adatkezelő a személyes adatokat törli.

V. A személyes adatok címzettjei (az adatkezelő alvállalkozói)

1. A személyes adatok címzettjei a következők:

 • szerződés alapján áruk/szolgáltatások szállításában/fizetések lebonyolításában való részvétel,

 • e-shop üzemeltetési szolgáltatások (Upgates) és e-shop üzemeltetéssel kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtása,

 • marketing szolgáltatások nyújtása.

 2. Az adatkezelő nem kíván személyes adatokat harmadik országba (EU-n kívüli országba) vagy nemzetközi szervezetbe továbbítani. 

 

VI. Az Ön jogai

1. A GDPR-ban meghatározott feltételekkel rendelkezik:

 • személyes adataihoz való hozzáférés joga a GDPR 15. cikke szerint,

 • a személyes adatok helyesbítéséhez való jog a GDPR 16. cikke szerint, vagy az adatkezelés korlátozása a GDPR 18. cikke szerint,

 • a személyes adatok törléséhez való jog a GDPR 17. cikke szerint,

 • az adatkezelés elleni tiltakozás joga a GDPR 21. cikke szerint a

 • az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikke szerint,

 • az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásának jogát írásban vagy elektronikus úton az adminisztrátor jelen Általános Szerződési Feltételek III. cikkében felsorolt ​​címére vagy e-mail címére.

 2. Önnek is joga van panasszal élni a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál, ha úgy véli, hogy a személyes adatok védelméhez való jogát megsértették.

VII. A személyes adatok biztonságának feltételei

1. Az adatkezelő kijelenti, hogy minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést megtett a személyes adatok védelme érdekében.

2. Az adatkezelő technikai intézkedéseket tett az adattárak és a személyes adatok papíralapú tárolásának biztonsága érdekében.

3. Az adatkezelő kijelenti, hogy személyes adatokhoz csak az általa felhatalmazott személyek férhetnek hozzá.

VIII. Záró rendelkezések

1. Az online megrendelőlapon leadott megrendeléssel Ön megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és azokat teljes egészében elfogadja.

2. Ön elfogadja ezeket a feltételeket az internetes űrlapon keresztüli hozzájárulás kipipálásával. A hozzájárulás ellenőrzésével megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és azokat teljes egészében elfogadja.

3. Az adminisztrátor jogosult ezen feltételek megváltoztatására. A személyes adatok védelmére vonatkozó feltételek új változatát a honlapján közzéteszi, és ezzel egyidejűleg elküldi Önnek a jelen feltételek új változatát az Ön által az adminisztrátornak megadott e-mail címére.

 

Jelen feltételek 2022. október 1-jén lépnek hatályba.